W demokratycznym państwie prawa, w którym prawnie chronione są prawa i wolności obywatelskie często zdarzają się sytuacje, w których co najmniej dwie strony wyrażają odmienne stanowiska i nie chcą zaakceptować stanowiska zgodnego z prawem lub stanowiskiem drugiej strony. To spór, którego rozwiązanie może nastąpić w drodze szeregu czynności faktycznych i prawnych, mediacji lub negocjacji zmierzających do pozasądowego rozstrzygnięcia albo po przeprowadzeniu postępowania w wyniku wyroku sądowego. Często strony nie mają wyboru i stają przed koniecznością dochodzenia swych praw przed sądem lub organami ścigania. Specjalizując się w zastępstwie procesowym, odważnie i skutecznie bronimy naszych klientów w sprawach karnych i karno-skarbowych ze szczególnym uwzględnieniem kadry menedżerskiej i zarzucanych przestępstw gospodarczych, w tym urzędniczych, na każdym etapie postępowania. 

W ramach usług naszej kancelarii z zakresu rozwiązywania sporów i zastępstwa procesowego oferujemy:

  • obronę w postępowaniu karnym na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego
  • analizę i ocenę sytuacji procesowej klienta w sprawach karnych, cywilnych, gospodarczych, sportowych i rodzinnych
  • prowadzenie sporów w imieniu klienta przed sądami w sprawach cywilnych, gospodarczych i rodzinnych
  • prowadzenie sporu w imieniu klienta przed organami związków sportowych, PKOL oraz przed międzynarodowymi organami arbitrażowymi w ramach prawa sportowego
  • prowadzenie w imieniu klienta negocjacji w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego